Genel Tanıtım

Merkezin Amacı

Üniversitenin terim çalışmalarıyla ilgili tüm birimlerinin faaliyetlerini bir merkezde toplayarak ve ortak olanaklardan yararlanarak terimbilim konularında araştırma ve çalışmalar yapmak, bu tür çalışmalara destek sağlamak ve Türkiye’de terimbilim çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin Görevleri

 • Terimbilim alanında temel ve uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, sosyal etkinlikler yapmak, bireysel/grup araştırmaları ile kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak,
 • Merkezin genel amaçları doğrultusunda, yurtiçi ve dışındaki faaliyet alanına giren konularda çalışmalara katılmak ve desteklemek,
 • Disiplinlerarası araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulamaya konulmasında koordinasyonu sağlamak,
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Temel ve uygulamalı araştırma konularında bilimsel proje üretimini teşvik edici tedbirler almak,
 • Terimbilim alanında araştırmacılara, istediklerinde bilimsel standartlar içerisinde yardım ve destek sağlamak, yurtiçi ve yurtdışındaki yayınlara kolaylıkla ulaşabilmeleri için arşiv oluşturmak,
 • Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak,
 • Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,
 • Bilimsel ve sosyal çalışmaları teşvik edici etkinlikler düzenlemek,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
 • Merkez çalışma alanının kapsadığı konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, bilimsel görüş vermek ve rapor yazmak,
 • Araştırmalar için gerekli olanakları sağlamak amacıyla; Merkez alt yapısını hazırlamak, araştırma ve uygulama ofisi kurmak.
TermTÜRK
Hacettepe Üniversitesi
Terminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi